Jai Jai News, Songs & Videos

Shawty Lo Ft. Jai Jai - Duffle Bag

Shawty Lo Ft. Jai Jai – Duffle Bag

- Music video for Shawty Lo Ft. Jai Jai – Duffle..

Shawty Lo Ft. Lola Monroe, Tiffany Foxx & Jai Jai - Boss Btch

Shawty Lo Ft. Lola Monroe, Tiffany Foxx & Jai Jai – Boss B*tch

- Music video for Shawty Lo Ft. Lola Monroe, Tiffany Foxx & Jai Jai – Boss..